Pascal

Разклонени алгоритми

Разклонените алгоритми в езика Pascal се описват чрез операторите "if <условие> then <инструкция>" и "if <условие> then <инструкция> else <инструкция>". Условието е от булев тип. Ако условието е истина, тогава се изпълнява инструкцията, която сте задали след "then".Ako условието е лъжа, тогава инструкцията, която сте задали след "then", не се изпълнява.Всичко това важи само за оператора "if <условие> then <инструкция>". При операторa "if <условие> then <инструкция> else <инструкция>" е същото, както при оператора "if <условие> then <инструкция>", но с разликата,че ако условието е лъжа, се изпълнява инструкцията след "else".

Ето ви една примерна програма, демонстрираща операторите за разклонените алгоритми в езика Pascal.Тази програма определя максимума на две числа:
Program Maximum;
Var a,b,max:Integer;
Begin
write('a=');
readln(a);
write('b=');
readln(b);
if a>b then max:=a;
if b>a then max:=b;
writeln('maximum:',max);
end.

Същата прогрма може да се напише и по по-кратък начин:
Program Maximum2;
Var a,b,max:Integer;
Begin
write('a=');
readln(a);
write('b=');
readln(b);
if a>b then max:=a else max:=b;
writeln('maximum:',max);
end.
Разликата между програмите Maximum и Maximum2 е, че при програмата Maximum разклонението се описва чрез оператора "if <условие> then <инструкция>", а при програмата Maximum2 - чрез оператора "if <условие> then <инструкция> else <инструкция>".