Pascal

Циклични алгоритми

Циклични алгоритми са алгоритми, при които дадена операция или ред от операций се повтарят многократно.

Цикличните алгоритми в езика Pascal се описват чрез операторите :

1. "for <ime>:= <израз1> to <израз2> do <инструкция>"

2. for <име> := <израз1> downto <израз2> do <инструкция>

3. "repeat <инструкций> until <условие>"

4." while <условие> do <инструкция>