Pascal

Блоковете от инструкций се създават чрез операторите begin... end. Например:

for i:=1 to 5 do begin

write(i,',');

if i:=3 then write('Chisloto e 3');

end;